Στην αντιμετώπιση της  αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) στους ηλικιωμένους
πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας  παράγοντες όπως οι προσεκτικές μετρήσεις
προ αποφυγή του ακροαστικού χάσματος, η ψευδουπέρταση που παρατηρείται
λόγω  αύξησης της πάχυνσης και ελάττωσης της διατασιμότητας της
βραχιονίου αρτηρίας, η ύπαρξη ορθοστατικής υπότασης (μέτρηση ΑΠ σε ο
καθιστή και σε όρθια θέση μετά 3 λεπτά), τα συνοδά νοσήματα, η φυσική
κατάσταση και η πιθανή προσαρμογή των δόσεων λόγω νεφρικής – ηπατικής
δυσλειτουργίας.
Έχει παρατηρηθεί ότι η εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής σε ηλικιωμένους
σχετίζεται μεν με ελάττωση των ΑΕΕ, παράλληλα όμως παρατηρείται αύξηση
της ολικής θνησιμότητας στην κατηγορία των ασθενών αυτών. Αυτή
πιθανότατα αποδίδεται σε διαταραχές ηλεκτρολυτών ( Καλίου ) που
πυροδοτούν κακοήθεις αρρυθμίες , είτε σε συμβάματα σχετιζόμενα με
ορθοστατική υπόταση τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε οξέα στεφανιαία
σύνδρομα.
Οι συστάσεις είναι οι ακόλουθες:

  • Σε ηλικιωμένα άτομα με Συστολική ΑΠ>160 mmHg, σύσταση μείωσης είναι 140-150mmHg (ι)
  • Σε <80 ετών με Συστολική ΑΠ >140 με καλή φυσική-διανοητική
    κατάσταση, θα μπορούσε ο στόχος να είναι Συστολική ΑΠ<140 (ΙΙβ)
  • Σε >80 ετών με Συστολική ΑΠ >160 και καλή φυσική κατάσταση, συνιστάται 150-140mmHg (I)
  • Σε ευπαθείς ηλικιωμένους πρέπει να εξατομικεύεται λαμβάνοντας υπόψιν
    και τα συνοδά νοσήματα – παρακολούθηση κλινικών αποτελεσμάτων
  • Δεν πρέπει να διακόπτεται ή να μειώνεται εάν είναι καλά ανεκτή η θεραπεία

Στους ηλικιωμένους μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι κύριες
αντιυπερτασικές ομάδες ενώ σε αυτούς με μεμονωμένη συστολική υπέρταση
προτιμούνται οι ανταγωνιστές ασβεστίου και τα διουρητικά
Η μέτρηση ΑΠ πρέπει να γίνεται περισσότερο από 4 ώρες μετά τα γεύματα
(αποφυγή ψευδών αποτελεσμάτων λόγω μεταγευματικής υπότασης). Παράλληλα
θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι ασθενείς όσον αφορά την
υπογκαιμία , τους ηλεκτρολύτες και τη νεφρική τους λειτουργία ( ουρία ,
Καλίου, Νατρίου, κρεατινίνη ).

Ιωάννης Νικ. Τσιαντής


iator.gr